English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ Đại học Huế
Góp ý

Chi tiết file đính kèm: 03-HD-DU.pdf

Các tin đã đăng
Liên kết
×