English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn thủ tục liên quan về Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (07-07-2017 10:30)
Góp ý

      Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bao gồm: Ưu tiên nhập học và tuyển sinh, miễn giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục; đánh giá kết quả giáo dục; chính sách về học phí; chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Để được cấp tiền học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cần thực hiện  các thủ tục theo hướng dẫn sau:

Thủ tục hồ sơ về Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật

 

1. Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp tiền học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập (theo mẫu quy định);

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp (UBND xã, phường, thị trấn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

* Lưu ý:

- HSSV là người khuyết tật thuộc diện được cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập chỉ nộp 01 lần một bộ hồ sơ đầy đủ trong suốt khóa học;

- Trong năm học, nếu gia đình của HSSV là người khuyết tật được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách để làm căn cứ chi trả học bổng và chi phí học tập trong kỳ tiếp theo (nếu lần đầu, phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định).

 

2. Trình tự thực hiện

- Vào đầu khóa học, nhà trường thông báo cho HSSV biết về chính sách đối với người khuyết tậthướng dẫn HSSV làm hồ sơ theo quy định;

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày vào năm học mới, HSSV thuộc đối tượng là người khuyết tật làm đơn đề nghị cấp tiền học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao hợp lệ các giấy tờ minh chứng có liên quan và nộp hồ sơ cho nhà trường (qua Phòng Công tác sinh viên);

- Phòng Công tác sinh viên thu nhận hồ sơ, xét duyệt và trình Thủ trưởng đơn vị ra quyết định danh sách HSSV được cấp tiền học bổng và hỗ trợ chi phí học tập;

- Định kỳ hàng năm, các đơn vị lập danh sách đối tượng được cấp tiền học bổng và hỗ trợ chi phí học tập (theo hướng dẫn của Đại học Huế), báo cáo Đại học Huế để lập dự toán gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt cấp kinh phí.

* Lưu ý:

- Trong từng năm học, khi giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đối với gia đình HSSV là người khuyết tật hết hiệu lực, nhà trường dừng việc chi trả tiền học bổng và hỗ trợ chi phí học tập kỳ tiếp theo;

- Trong quá trình học tập, trường hợp sinh viên là người khuyết tật được hưởng chế độ học bổng và hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết theo qui định thì chỉ được chi trả học bổng và chi phí học tập tính từ ngày nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền học bổng và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị.

 

 3. Căn cứ pháp quy (Văn bản liên quan)

 Thông tư liên tịch số 42 /2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Liên kết
×