English | Français   rss
Liên kết
Thủ tục hồ sơ và trình tự thực hiện để hưởng Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (05-07-2017 08:48)
Góp ý

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

1. Hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu quy định);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do y ban nhân dân xã, phường (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

* Lưu ý:

- Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ nộp hồ sơ 01 lần vào đầu khóa học;

- Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo.

2. Trình tự thực hiện

- Vào đầu khóa học, nhà trường thông báo cho sinh viên biết về chính sách hỗ trợ chi phí học tập và hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập làm hồ sơ theo quy định;

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày vào năm học mới, sinh viên làm đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao hợp lệ các giấy tờ minh chứng có liên quan và nộp cho nhà trường (qua Phòng Công tác sinh viên);

- Phòng Công tác sinh viên thu nhận hồ sơ, xét duyệt và trình Thủ trưởng đơn vị ra quyết định danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập;

- Định kỳ hàng năm, các đơn vị lập danh sách đối tượng được hỗ trợ (theo hướng dẫn của Đại học Huế), báo cáo Đại học Huế để lập dự toán gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt cấp kinh phí.

* Lưu ý:

- Trong từng năm học, khi giấy chứng nhận hộ nghèo đối với gia đình sinh viên là người dân tộc thiểu số hết hiệu lực, nhà trường dừng việc chi trả hỗ trợ chi phí học tập kỳ tiếp theo.

- Trong quá trình học tập, trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết theo qui định thì chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị.

3. Căn cứ pháp quy (Văn bản có liên quan)

- Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

 - Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Đại học Huế hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Liên kết
×