English | Français   rss
Liên kết
Thủ tục hồ sơ và trình tự thực hiện chế độ miễn, giảm học phí (07-07-2017 15:02)
Góp ý

      Sinh viên thuộc đối tượng Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, là người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn... thì được miễn, giảm học phí. (theo Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016, tham khảo tại địa chỉ http://hueuni.edu.vn/qlvb/admin/uploads/HD 464_HD_DHH2542016.PDF

 

Thủ tục hồ sơ và trình tự thực hiện chế độ miễn, giảm học phí

1. Hồ sơ

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu quy định);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ minh chứng thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng theo Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại học Huế.

* Lưu ý:

- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả khóa học.

- Đối với HSSV chưa thuộc diện miễn, giảm học phí, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hay hộ khẩu thường trú ở vùng kinh tế xã hội - khó khăn, đặc biệt khó khăn mới được công nhận thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng chính sách để làm căn cứ xét miễn, giảm học phí trong kỳ tiếp theo.

2. Trình tự thực hiện

- Vào đầu khóa học, nhà trường thông báo cho HSSV biết về chính sách miễn, giảm học phí và hướng dẫn HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm làm hồ sơ theo quy định;

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày vào năm học mới, HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu quy định) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờminh chứng có liên quan và gửi hồ sơ cho nhà trường (qua Phòng Công tác sinh viên);

- Phòng Công tác sinh viên thu nhận hồ sơ, xét duyệt và trình Thủ trưởng đơn vị ra quyết định danh sách HSSV được xét miễn, giảm học phí (theo từng năm học) và quyết định xét bổ sung (nếu có);

- Định kỳ hàng năm, báo cáo cho Đại học Huế danh sách HSSV được miễn, giảm học phí và dự toán cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo quy định tại Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại học Huế.

* Lưu ý:

- Sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm, các học phần đăng ký học lại vẫn phải đóng học phí theo mức quy định;

- Đối với đối tượng được miễn, giảm học phí có liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khi giấy chứng nhận (đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo) hay văn bản quy phạm pháp luật (đối với vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn) hết hiệu lực, nhà trường dừng việc miễn, giảm học phí ở kỳ tiếp theo.

3. Căn cứ pháp quy (Các văn bản có liên quan)

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến  năm học 2020-2021.

- Quyết định số 1351/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến  năm học 2020-2021 ban hành kèm theo quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế;

- Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại học Huế hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

- Công văn số 517/ĐHH-CTHSSV ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Đại học Huế về việc bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến danh mục vùng đặc biệt khó khăn;

- Công văn số 1244/ĐHH-CTHSSV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Đại học Huế về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Liên kết
×