English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn thủ tục về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (07-07-2017 15:34)
Góp ý

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường, khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thuộc các đối tượng sau thì được vay vốn:

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp Luật.

+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người  của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

1. Hướng dẫn thủ tục về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

- Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay (thực hiện tại địa phương);

- Đối với HSSV thuộc đối tượng được vay vốn, nếu có nhu cầu vay thì xin giấy xác nhận của nhà trường (theo mẫu quy định) để gia đình liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương làm thủ tục xin vay vốn (riêng HSSV là con mồ côi thì trực tiếp liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thừa Thiên Huế);

- Trước khi tốt nghiệp, nhà trường yêu cầu những HSSV đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu quy định), có trách nhiệm thông báo cho nhà trường và gia đình địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ.

Chỉ sau khi HSSV vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm các thủ tục để học sinh, sinh viên đó ra trường.

2. Căn cứ pháp quy (Các văn bản liên quan)

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Công văn số 10607/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 - Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giấy xác nhận và cam kết trả nợ vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Liên kết
×