English | Français   rss
Liên kết
Kỷ niệm 72 năm Ngày cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) (19-08-2017 03:32)
Góp ý


Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thành quả tổng hợp của phong trào cách mạng liên tục trong suốt 15 năm sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ năm 1936 -1939 đến phong trào giải phóng dân tộc năm 1939 – 1945. Sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc ta quyết đứng lên xóa bỏ gông xiềng nô lệ, đã đập tan ách áp bức thực dân gần một trăm năm và chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm, xây dựng nên một chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX.

 

 

Ngày 2/9/1945, tại cuộc mít tinh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thể thế giới: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.  Bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''.

 

Cách mạng tháng Tám thắng lợi là bước nhảy vọt của lịch sử vĩ đại, đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Nước ta từ một quốc gia thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã nguồn sức mạnh to lớn và những điều kiện quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Sau 72 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Điều đó được khẳng định qua những thành tựu quan trọng của hơn 30 năm đổi mới. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi khởi sắc. Nhìn tổng thể, sau 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 

Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ Đại học Huế, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, viên chức lao động và sinh viên ra sức thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng với thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018. Chúng ta tự hào về chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng vào khả năng quản lý điều hành đất nước của Nhà nước ta trong giai đoạn mới để thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Đảng bộ Đại học Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đảng bộ Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành  công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!

- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 muôn năm!

- Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!  

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC HUẾ

 

Liên kết
×