English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Chi tiết...

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và một số nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020 của Đảng ủy Đại học Huế

Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 31/8/2020 của Đảng ủy ĐHH về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV

Hướng dẫn số 01-HD-TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định thi hành điều lệ đảng

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×