English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tham gia chương trình học bổng dự án SHARE (09-08-2016 14:19)
Góp ý

 

Chương trình học bổng SHARE (Support for Higher Education in ASEAN Region –Hỗ trợ giáo dục đại học khu vực ASEAN) là một chương trình 4 năm được EU tài trợ tập trung vào giáo dục đại học khu vực ASEAN thông qua việc đẩy mạnh hợp tác  giữa EU và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh và quốc tế hóa của trong giáo dục đại học ở các trường đại học ASEAN, từ đó thiết lập nên một cộng đồng ASEAN thân thiện.

 

SHARE được khởi động từ tháng 5/2015 và sẽ kéo dài đến năm 2018. Các đối tác bao gồm: British Council, Campus France, DAAD, EP-Nuffic, EUA (Hiệp hội các đại học Châu Âu) và ENQA (Hiệp hội Đảm bảo chất lượng Châu Âu). Các hợp phần của chương trình bao gồm: đối thoại chính sách, khung tham chiếu về chất lượng và đảm bảo chất lượng khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa ASEAN – EU, các chương trình học bổng trao đổi dành cho sinh viên.

 

Có 30 đại học khối ASEAN và 10 đại học khối EU tham gia chương trình. Trong đó Việt Nam có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Huế. 

 

Với Chương trình SHARE, Đại học Huế sẽ tham gia vào việc trao đổi sinh viên, đón nhận sinh viên và gửi sinh viên đi học trong khu vực ASEAN và EU trong thời gian 1 học kỳ theo hệ thống trao đổi tín chỉ. Việc trao đổi sinh viên giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN – EU đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh hòa nhập, quốc tế hóa giáo dục đại học. Thông qua chương trình học bổng trao đổi do đối tác EP-Nuffic thực hiện, sẽ có 500 học bổng, trong đó 400 học bổng trong khối ASEAN và 100 học bổng ASEAN-EU được thực hiện cho đến năm 2018. Tháng 9/2016, Đại học Huế sẽ tham gia hội thảo “Quốc tế hóa và Chương trình học bổng SHARE” (Internationalisation and the SHARE Scholarship Programme) sẽ được tổ chức tại Jakarta, Indonesia. 

 

Đây là điều kiện tốt để sinh viên Đại học Huế có cơ hội học tập ở nước ngoài, nâng cao tính quốc tế hóa, hòa nhập giáo dục đại học. 

 

Thông tin chi tiết tại http://www.share-asean.eu/

 

AH

 

 

Liên kết
×