English | Français   rss
Liên kết
Dự án SHARE: Đại học Huế được chọn là cơ sở để thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments) (24-11-2016 02:45)
Góp ý

 

Quy trình đánh giá bao gồm báo cáo tự đánh giá, khảo sát của các chuyên gia từ châu Âu và ASEAN, đề xuất theo tiêu chuẩn IQA của AQAF.

 

Hoạt động đầu tiên là khoá tập huấn chuẩn bị với mục đích giúp cho các đơn vị đào tạo làm quen với các tiêu chí và quy trình đánh giá. Khoá học 2.5 ngày sẽ do DAAD tổ chức vào tháng 3.2017.

 

Đây là một thuận lợi trong việc tiến đến đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp Cở sở đào tạo và nâng cao vị thế của Đại học Huế.

 

Thông tin chi tiết tại: http://share-asean.eu/ 

 

PV

Liên kết
×