English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Góp ý

Luận án đã xây dựng được mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ thuế đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông quan các biến trung gian gồm kiến thức thuế, niềm tin thuế và sự hài lòng trên nền tảng lý thuyết khung sườn dốc trơn trượt,

Họ và tên nghiên cứu sinh: Âu Thị Nguyệt Liên

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Mã số: 934 01 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Trọng Hùng

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Đóng góp về mặt khoa học

Thứ nhất, Trên nền tảng lý thuyết khung sườn dốc trơn trượt, luận án đã xây dựng được mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ thuế đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông quan các biến trung gian gồm kiến thức thuế, niềm tin thuế và sự hài lòng.

Thứ hai, Luận án có đóng góp mới khi đã xây dựng được thang đo mới đối với “chất lượng dịch vụ thuế” gồm 02 thành phần là sự đáp ứng và sự chuyên nghiệp. Thang đo này đảm bảo tính tin cậy và độ giá trị cao.

Thứ ba, Trên cơ sở khảo sát 362 DNNVV trên địa bàn tỉnh TT Huế và phân tích xử lý thống kê với các phương pháp nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), luận án đã đánh giá được ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ thuế đến niềm tin thuế, kiến thức thuế và sự hài lòng từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến tuân thủ thuế.

Đóng góp về mặt thực tiễn

Thứ nhất, Nghiên cứu dịch vụ thuế và sự tuân thủ thuế của DNNVV cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học, hợp lý và hữu ích để xây dựng chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Thứ hai, Thang đo chất lượng dịch vụ thuế phát triển từ luận án có thể là tài liệu tham khảo quan trọng cho cơ quan thuế nhằm giúp CQT đo lường và đánh giá chất lượng dịch vụ thuế.

Thứ ba, Các hàm ý quản trị được cung cấp từ luận án sẽ giúp cho các nhà quản lý thuế cũng như các doanh nghiệp xác định được các định hướng và giải pháp cụ thể trong quá trình cung cấp dịch vụ thuế hướng đến tuân thủ thuế dựa trên môi trường hợp tác giữa cơ quan thuế và người nộp thuế./.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Full name: Au Thi Nguyet Lien

Topic of dissertation: RESEARCH ON TAX SERVICES AND TAX COMPPLIANCES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Major: Business Administration

Code: 934 01 01

Science supervisor:Associate.Prof.Dr. Hoang Trong Hung

Name of training institution: University of Economics, Hue University.

Course year: 2017

Scientific contributions

Firstly, Based on the theory of slippery slopes framework, the disertation has built a theoretical model of the influence of tax service quality on tax compliance of small and medium enterprises (SMEs) through intermediate variables including tax knowledge, tax trust, and satisfaction.

Secondly, the disertation has a new contribution when it has built a new scale for "tax service quality" consisting of two components: responsiveness and professionalism. This scale ensures high reliability and validity.

Thirdly, Based on surveying 362 SMEs in TT Hue province and analyzing and processing statistics with the methods of Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Structural Equation Modeling (SEM), the disertation has evaluated the influence of tax service quality on tax trust, tax knowledge and satisfaction, thereby indirectly affecting tax compliance.

Practical contributions

Firstly, Researching on tax services and tax compliance of SMEs provides a scientific, reasonable and useful database to build a tax reform and modernization strategy towards creating favorable conditions for taxpayers. .

Secondly, The Tax Service Quality Scale developed from the disertation can be an important reference for tax authorities to help them measure and evaluate the quality of tax services.

Thirdly, The administration implications provided from the disertation will help tax managers as well as enterprises to identify specific orientations and solutions in the process of providing tax services towards compliance tax based on a cooperative environment between tax authorities and taxpayers./.

Liên kết
×