English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020 (22-10-2019 10:01)
Góp ý

Đại học Huế nhận được Công văn số 4728/BGDĐT-KHCNMT ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bào vệ môi trường thực hiện từ năm 2020 (đính kèm). Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai như sau:

 

1. Các đơn vị phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong đơn vị để biết và đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ.

 

2. Căn cứ vào các quy định về điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn tại Công văn số 4728/ BGDĐT-KHCNMT, các đơn vị tiến hành sơ tuyển và gửi hồ sơ về Đại học Huế trước 16g00 ngày 08 tháng 11 năm 2019.  

 

3. Một số điểm lưu ý về hồ sơ:

- Ngoài các loại giấy tờ theo Công văn số 4728/BGDĐT-KHCNMT, hồ sơ nộp về Đại học Huế cần kèm theo Công văn của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ nộp gồm 10 bản in (1 bản gốc, 9 bản photocopy) và file PDF. 

- Ở các biểu mẫu, mục  “Tổ chức chủ trì nhiệm vụ” đều ghi là “Đại học Huế”; bên cạnh hay bên dưới mục này chèn thêm mục “Tổ chức thực hiện nhiệm vụ” với tên và thông tin của đơn vị (trường đại học, viện, khoa trực thuộc, phân hiệu, trung tâm).

- Hồ sơ nộp tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, số 01 Điện Biên Phủ (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Anh Toàn, ĐT: 0947338008), bản mềm gửi qua email bkhcn@hueuni.edu.vn./.

 

(Trên đây là nội dung Công văn số 1478/ĐHH-KHCNQHQT ngày 22/10/2019 đã gửi các đơn vị).

 

-Ban KHCN&QHQT-

 

Đính kèm:

1. Công văn 4728/BGDĐT-KHCNMT

2. Quyết định 3816/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục nhiệm vụ

3. Phụ lục kèm theo Công văn 4728/BGDĐT-KHCNMT (có bổ sung mục Tổ chức thực hiện cho phù hợp với Đại học Huế).

 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×