English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2020 (16-07-2019 14:30)
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2019, ngày 05/7/2019, Giám đốc Đại học Huế đã có thông báo số 883/ĐHH-KHCNQHQT gửi các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh như sau: Chi tiết...

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính năm 2019 (04-07-2019 13:54)
  Ngày 28/6/2019, Đại học Huế đã có công văn hướng dẫn cụ thể một số nội dung về việc triển khai kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) trong các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc và các ban chức năng.  Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (22-05-2019 21:09)
Thực hiện Công văn số 626/ĐHH-KHCNMT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KHCN cấp Đại học Huế và cấp cơ sở năm 2020, Trang Quản lý đề tài khoa học Đại học Huế sẽ mở cho cán bộ giảng viên vào nộp đề xuất. Chi tiết...

Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 (15-05-2019 14:20)
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 và Công văn số 76/BTCHT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế... Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 (09-05-2019 11:12)
  Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc:    Chi tiết...

Liên kết
×