English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023 (21-08-2023 10:27)
Ngày 21/8/2023, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên họp để xem xét, bỏ phiếu bầu đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2022 – 2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, các cá nhân và tập thể sau đây được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng (có danh sách kèm theo). Chi tiết...

Thông báo Danh sách cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 (15-08-2023 10:41)
  Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên họp để xem xét, bỏ phiếu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, 07 cá nhân được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Huế đề nghị công nhận Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023 (Có danh sách kèm theo). Chi tiết...

Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 (23-02-2023 15:05)
Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, lần thứ 16 năm 2023 và Kế hoạch xét tặng của Đại học Huế, các Hội đồng cơ sở đã tổ chức xét tặng... Chi tiết...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2022 (27-07-2022 13:45)
Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của tháng 7 năm 2022 chuyển sang tháng 8 năm 2022 cụ thể: Chi tiết...

Lịch họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2023 (cập nhật: 8:30, 16/5/2022) (13-05-2022 14:45)
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 và kế hoạch của Đại học Huế tại Công văn số 597/ĐHH-KHCNQHQT ngày 04/5/2022, Đại học Huế xin thông báo lịch họp các Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 như sau: Chi tiết...

Liên kết
×