English | Français   rss
Liên kết
Thông báo danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp toàn quốc năm học 2020 – 2021 (28-02-2022 17:10)
Góp ý

 

Ngày 09/12/2021, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế đã có phiên họp để xem xét, bỏ phiếu bầu đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2020 – 2021. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử, các cá nhân và tập thể sau đây được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp Bộ và cấp toàn quốc (có danh sách kèm theo)

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×