English | Français   rss
Liên kết
Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2014 (03-11-2014 14:43)
Góp ý

Chiều 3/11, Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2014 nhằm đánh giá kết quả công tác năm học giai đoạn 2012 - 2014, xây dựng kế hoạch năm học giai đoạn 2014 – 2016, bầu đại biểu dự Hội nghị cán bộ viên chức Đại học Huế năm 2014 và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; GS.TS. Lê Văn Thuyết, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức cơ quan Đại học Huế.

 

Cơ quan ĐHH hiện có 143 cán bộ, trong đó 116 viên chức, 26 hợp đồng dài hạn, 1 hợp đồng ngắn hạn; 1 giáo sư, 8 phó giáo sư , 20 tiến sĩ, 43 thạc sĩ. Trong 2 năm qua, Cơ quan ĐHH đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho Ban giám đốc Đại học Huế trong công tác quản lý, điều hành. Trong đó, đã tập trung xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong đảng viên, cán bộ viên chức lao động; tổ chức thực hiện nội quy làm việc. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ĐHH giai đoạn 2015 – 2021; thành lập một số đơn vị mới, một số Ban chức năng; bổ nhiệm, bổ sung cán bộ quản lý ĐHH và các đơn vị trực thuộc theo Thông tư 08. Triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tạo điều kiện để cán bộ viên chức, lao động Cơ quan học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Tổ chức Hội nghị tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ; điều chỉnh tên các ngành, chuyên ngành đào tạo; mở các ngành đào tạo mới; triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình trọng điểm, chương trình liên kết với nước ngoài, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Thực hiện có kết quả Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học ĐHH đạt chuẩn quốc tế. Duy trì và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế; đón tiếp, làm việc và ký kết hợp tác với nhiều trường đại học và các tổ chức quốc tế; quản lý có hiệu quả các dự án hợp tác nghiên cứu, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Triển khai các biện pháp giáo dục, quản lý, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên và Trung tâm Tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên có chuyển biến. Công tác quản lý, điều hành của Cơ quan ĐHH đạt kết quả tốt; xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính Cơ quan. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kỷ luật lao động, văn minh công sở, kỷ cương lãnh đạo, điều hành đi dần vào nền nếp. Cơ sở vật chất của Cơ quan ĐHH được bổ sung; việc đưa vào sử dụng nhà làm việc số 4 Lê Lợi, Hội trường 3 Lê Lợi làm cho điều kiện làm việc, cảnh quan Cơ quan khang trang, sạch đẹp hơn. Huy động nguồn tài chính hợp lý, đảm bảo phục vụ hoạt động Cơ quan và cải thiện đời sống cán bộ viên chức, lao động.

 

Hội nghị đã thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục trên mọi mặt công tác của Cơ quan ĐHH trong 2 năm qua. Đó là ý thức trách nhiệm của một số viên chức lao động chưa cao, chưa chấp hành nghiêm nội quy làm việc của Cơ quan, kết quả công tác còn hạn chế. Việc xây dựng đề án vị trí việc làm cán bộ viên chức lao động chưa cụ thể, thiếu tích cực. Sự chỉ đạo, phối hợp quản lý các mặt hoạt động của ĐHH với các trường thành viên, khoa trực thuộc chưa thực sự chặt chẽ. Một số văn bản quản lý đào tạo cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để thực hiện thống nhất trong toàn ĐHH. Việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ. Công tác phối hợp quản lý khoa học và công nghệ giữa ĐHH và một số trường đại học thành viên chưa thực sự hiệu quả. Việc cập nhật thông tin trên trang Thông tin điện tử tiếng Anh chưa phong phú, kịp thời. Ý thức tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, phương tiện, dụng cụ của một số cán bộ viên chức, lao động chưa cao. Thu nhập và đời sống của cán bộ viên chức, lao động Cơ quan đã được quan tâm nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của ĐHH và xã hội. Việc điều động nguồn thu học phí từ các đơn vị chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến hoạt động của ĐHH và Cơ quan ĐHH...

 

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo thu chi tài chính năm 2012, 2013 và ước thực hiện năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn về công tác tài chính của Cơ quan Đại học Huế. Đó là việc thực hiện Thông tư số 08 của Bộ GD&ĐT đã gây ra những khó khăn, vướng mắc nhất định. Ngân sách nhà nước được cấp chưa tương xứng với quy mô và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Phần kinh phí giao từ Bộ GD&ĐT chưa dành một phần kinh phí riêng cho Cơ quan ĐHH để điều hành quản lý theo mô hình đại học vùng - đơn vị dự toán cấp 2. Mức tăng thu học phí vẫn chưa tương xướng với mức tăng của giá cả các hàng hóa, chi phí hành chính, thuê mướn, chi cho con người ngày càng tăng. Cơ cấu tài chính trong các công trình xây dựng cơ bản là 70% ngân sách nhà nước và 30% tự đối ứng của đơn vị dẫn đến khả năng đối ứng của ĐHH ngày càng khó khăn...

 

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến phát biểu của cán bộ viên chức Cơ quan, liên quan đến các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng... PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan đã tiếp thu và giải trình kịp thời trước toàn thể cán bộ viên chức. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016 với 3 thành viên; bầu 24 đại biểu dự hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Đại học Huế lần thứ VIII năm 2014 và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016.

 

Minh Phương

 

 

 

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×