English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (14-02-2020 16:44)
Góp ý

Ngày 12/02/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đối với công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Đại học Huế đã họp thảo luận và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ứng viên thuộc Khoa Du lịch - Đại học Huế. Căn cứ kết quả bổ nhiệm và bỏ phiếu, Đại học Huế thông báo kết quả như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm 

Liên kết
×