English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (14-02-2020 10:24)
Góp ý

 

Ngày 14/02/2020, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW ban hành ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 54) về phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế; Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; Trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Đại học Huế.

 

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế mở rộng triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia

 

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó Đại học Huế với nhiệm vụ phát triển trở thành Đại học Quốc gia; mục tiêu phát triển Đại học Huế đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành Đại học Quốc gia, xếp hạng 300 châu Á. Với yêu cầu và nhiệm vụ to lớn được đặt ra kể từ khi Nghị quyết 54 được ban hành, Đảng ủy Đại học Huế đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Đại học Huế và các tổ chức chính quyền, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức, người lao động quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tinh thần của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

 

Đảng ủy Đại học Huế đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn, với các nội dung, giải pháp thực hiện: Hoàn chỉnh Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc thực hiện Nghị quyết 54 và giai đoạn triển khai thực hiện đề án, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Đại học Quốc gia Huế một cách toàn diện, lâu dài theo chiến lược xây dựng phát triển Đại học Huế trung hạn và dài hạn.

 

Đảng ủy Đại học Huế quán triệt đến các đảng ủy, chi ủy cơ sở tiếp tục tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 54 theo tinh thần Kế hoạch 136-KH/TU, ngày 03/01/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, lao động; các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thự hiện Nghị quyết 54 phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 54 và Kế hoạch của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng ủy, chi ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ Đại học Huế.

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×