English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc thực hiện một số biện pháp khi sinh viên trở lại học tập (01-03-2020 15:29)
Góp ý

Ngày 28/02/2020, Đại học Huế đã ban hành công văn số 239/ĐHH-VP về việc cho sinh viên trở lại học tập. Căn cứ kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 01/3/2020, Đại học Huế đề nghị các đơn vị tổ chức cho sinh viên trở lại học tập thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

 

2. Chỉ đạo bộ phận y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường theo dõi sức khỏe của sinh viên vào tiết đầu tiên của mỗi buổi học, thực hiện liên tục trong vòng 3 ngày kể từ khi sinh viên nhập học; lập danh sách theo dõi sức khỏe của sinh viên theo mẫu đính kèm.

 

3.Báo cáo Đại học Huế tình hình phòng, chống dịch bệnh của đơn vị trước 11 giờ 30 hàng ngày (qua Ban Đào tạo và Công tác sinh viên).

 

4. Văn phòng Đại học Huế tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.

 

Xem toàn văn nội dung thông báo ở file đính kèm. 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×