English | Français   rss
Liên kết
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (19-04-2019 10:46)
Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (file PDF đính kèm). Chi tiết...

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các Hội đồng GS ngành, liên ngành và cơ sở (11-04-2019 07:56)
Sau một thời gian lấy ý kiến dự thảo, ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Chi tiết...

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ được thực hiện từ tháng 7-11/2019 (07-01-2019 08:17)
Đó là một trong các kết luận của phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 4/1/2019. Tại phiên họp này, Thường trực HĐGSNN đã thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, Hội đồng GS ngành, liên ngành, Hội đồng GS cơ sở và dự kiến kế hoạch triển khai quy trình xét đạt chuẩn GS, PGS năm 2019. Chi tiết...

Cơ quan ĐHH, Phân hiêu, Khoa, Các Viện nghiên cứu, Trung tâm và Tạp chí Khoa học - Danh mục Bài báo khoa học được Khen thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2018

Trường Đại học Luật - Danh mục Bài báo khoa học được Khen thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2018

Liên kết
×