English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (01-03-2023 08:07)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đăng ký.

 

Danh sách ứng viên của đơn vị đề nghị lập theo mẫu ở Phụ lục kèm theo và gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế (bản mềm gửi về địa chỉ ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

 

Thông tin chi tiết về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS có thể xem tại website của Hội đồng Giáo sư nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn và website của Đại học Huế: https://cdgs.hueuni.edu.vn.   

 

Trên đây là nội dung Công văn số 233/ĐHH-KHCNQHQT ngày 27/02/2023.

 

Liên kết
×