English | Français   rss
Liên kết
Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023 (01-07-2023 06:55)
Góp ý

Theo Điều 11 của Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2023.

 

Thông tin chi tiết có trên trang web Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, xem tại đây.

 

Liên kết
×