English | Français   rss
Liên kết
Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022 (04-07-2022 09:52)
Góp ý

Theo quy định tại Điều 11 của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và b nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (...) ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022.

 

Mời xem danh sách và Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các ứng viên (theo Mẫu 01) tại đây.

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×