English | Français   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy.
Góp ý

 

Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy Đại học Huế.

 

Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy Đại học Huế. Theo đó, các khóa tuyển sinh đại học năm 2013 của các trường thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc phải đạt chuẩn đầu ra NNKC bậc 2/6 (A2). Các khóa tuyển sinh từ 2014 trở về sau phải đạt chuẩn đầu ra NNKC bậc 3/6 (B1). Chi tiết xem file đính kèm.

TTP.

Liên kết
×