English | Français   rss
Liên kết
Văn bản quy định liên quan về học phí; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (10-07-2017 10:56)
Góp ý

Các văn bản này Quy định về cơ chế  thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021

STT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

 

 

1

 

 

86/2015/NĐ-CP

Nghị định 86 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021

 

 

2

 

09/2016/TTLT-BGĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định 86/2015/NĐ-CP

 

 

3

 

464/HD-ĐHH

Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021 của Đại học Huế

 

Liên kết
×