English | Français   rss
Liên kết
Quy chế, quy định quản lý sinh viên ngoại trú
Góp ý

Đại học Huế thống nhất quản lý sinh viên ngoại trú các trường thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc hệ chính quy theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định liên ngành số 02/QĐ-LN-ĐHH-CATP của Đại học Huế và Công an thành phố Huế

Sinh viên ngoại trú hệ chính quy được quản lý theo Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế này quy định ngoại trú của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú; công tác học sinh, sinh viên ngoại trú; trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời còn được quản lý theo Quy định liên ngành số 02/QĐ-LN-ĐHH-CATP của Đại học Huế và Công an thành phố Huế.

Văn bản quy định xem chi tiết ở file đính kèm, cụ thể:

1. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

3. Phụ lục 1 Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

4. Phụ lục 2 Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

5. Quy định liên ngành số 02/QĐ-LN-ĐHH-CATP của Đại học Huế và Công an thành phố Huế.

TTP

Liên kết
×