English | Français   rss
Liên kết
Một số quy chế, quy định liên quan đến công tác học sinh, sinh viên (07-07-2017 08:26)
Góp ý

 

 

Stt

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

I. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

1

25/2006/QĐ-BGDĐT

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (áp dụng đối với đào tạo theo niên chế)

 

2

17/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất về ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

 

II. Quy chế công tác học sinh, sinh viên

1

909/QĐ-ĐHH

Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

Đại học Huế ban hành

2

27/2011/TT-BGDĐT

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

3

914/HD-ĐHH

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá và khung điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Đại học Huế ban hành

II. Quy định quản lý người nước ngoại học tập tại Đại học Huế

1

109/QĐ-ĐHH

Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế.

Đại học Huế ban hành

Liên kết
×