English | Français   rss
Liên kết
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (07-07-2017 14:22)
Góp ý

 

Hướng dẫn các thủ tục về vay vốn, tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 

STT

Ký, mã hiệu

Tên văn bản

Ghi chú

 

1

 

157/2007/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

 

  

2

 

10607/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

 

 

3

 

7375/BGDĐT-CTHSSV

Công văn về việc giấy xác nhận và cam kết trả nợ vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 

 

 

Liên kết
×