English | Français   rss
Liên kết
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế (26-08-2019 09:14)
Góp ý

Quyết định số 700/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 5 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế.

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hanh Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Giám đốc Đại học Huế ra Quyết định 700/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 5 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế thay thế Quyết định 109/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 02 năm 2016.

TTP

Liên kết
×