English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid -19 và học trực tuyến (18-10-2021 16:06)
Góp ý

 

Thực hiện Công văn số 4608/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch COVID-19 và học trực tuyến, Đại học Huế đề nghị các đơn vị đào tạo căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4608 (văn bản kèm theo) để thông báo cho học sinh, sinh viên các hình thức nhận Giấy xác nhận vay vốn tín dụng của đơn vị mình; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, sinh viên làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch COVID-19 và học trực tuyến. 

  

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×