English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid -19 và học trực tuyến (18-10-2021 16:06)
  Thực hiện Công văn số 4608/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch COVID-19 và học trực tuyến, Đại học Huế đề nghị các đơn vị đào tạo căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và hướng dẫn của Bộ... Chi tiết...

Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy.
  Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy Đại học Huế. Chi tiết...

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế (26-08-2019 09:14)
Quyết định số 700/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 5 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế. Chi tiết...

Thông tin học bổng WOP‐P EMJMD của Erasmus+
  Học bổng thạc sĩ WOP‐P EMJMD được tài trợ bởi Erasmus+ về lĩnh vực: tâm lý học việc làm, tổ chức và nhân sự (Master on Work, Organizational and Personnel Psychology).  Thời gian: từ 01/11/2018 đến 31/01/2019.   Chi tiết...

Quy chế, quy định quản lý sinh viên ngoại trú
Đại học Huế thống nhất quản lý sinh viên ngoại trú các trường thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc hệ chính quy theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định liên ngành số 02/QĐ-LN-ĐHH-CATP của Đại học Huế và Công an thành phố Huế Chi tiết...

tinkhac Mẫu đơn (19-07-2017 15:49)
Liên kết
×