English | Français   rss
Liên kết
Thành lập hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (06-05-2021 06:20)
Góp ý

 

Ngày 5/5/2021, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã dự lễ và trao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Hội đồng gồm 13 thành viên có chuyên môn thuộc ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản và sinh học, do GS. Lê Đình Phùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế làm Chủ tịch Hội đồng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về đạo đức đối với động vật trong nghiên cứu được ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế.

 

Quy chế này quy định về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhằm bảo đảm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong quan hệ với động vật của con người và cách đối xử của con người đối với động vật; áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Huế có sử dụng động vật trong hoạt động nghiên cứu như thử nghiệm lâm sàng về thuốc hoặc chế phẩm, ứng dụng trang thiết bị mới trong chăn nuôi thú y, các nghiên cứu về phương diện chẩn đoán, điều trị, các điều tra dịch tễ học được tiến hành trên động vật. Đây là một kết quả của Dự án 2 thuộc chương trình hợp tác VLIR-IUC giữa Đại học Huế và các đối tác phía Bỉ.

 

Nguyên tắc chung bảo đảm đạo đức là sau khi đề cương, thuyết minh nghiên cứu được Hội đồng khoa học phê duyệt và trước khi triển khai, nghiên cứu liên quan đến sử dụng động vật phải được hội đồng tư vấn về đào đức với động vật trong nghiên cứu xem xét, hướng dẫn và chấp thuận về khía cạnh đạo đức. Các thí nghiệm sử dụng động vật đều chịu sự giám sát của Hội đồng trong quá trình triển khai. Đây là bước tiên phong của Đại học Huế về đối xử nhân đạo với động vật, thể hiện một bước tiến lớn, tiệm cận với xu hướng chung về vấn đề này trên thế giới.

 

Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu (Hue University Animal Ethics Committee) có nhiệm kỳ làm việc là 5 năm, sử dụng con dấu và tài khoản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. Thời gian tới, Hội đồng cũng đã đề ra kế hoạch hoạt động: xây dựng các khóa tập huấn do các chuyên gia nước ngoài phụ trách, xây dựng các quy chế về xét duyệt và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn xuất bản quốc tế; vận động chính sách để có các quy định ở tầm quốc gia. 

 

PV

Liên kết
×