English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên (02-02-2024 11:15)
Góp ý

 

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2930-03/02/2024), ngày 02/02/2024, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và đại diện UBKT, các Ban của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; các đồng chí Đảng ủy viên, ủy viên các ban của Đảng ủy Đại học Huế; các ủy viên ban thường vụ các đảng ủy, chi ủy cơ sở và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế.

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Đại học Huế đạt thành tích xuất sắc liên tục 5 năm liền từ 2019-2023 nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Đại học Huế

Trong năm 2023, căn cứ chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn hoạt động của ĐHH để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

Về công tác xây dựng Đảng: Kịp thời triển khai quán triệt các các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn, quy định mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, hướng dẫn… về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn của Đại học Huế, tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện các quy định; kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI... Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trọng tâm là thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Năm 2023, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 184 đảng viên mới, trong đó có 32 cán bộ và 152 sinh viên...

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị: lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển ĐHH thành ĐHQG trình Bộ GD&ĐT; tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Đề án tái cấu trúc ĐHH xứng tầm ĐHQG; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền các đề án: Đề án phát triển Trường Đại học Y – Dược, ĐHH theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm, ĐHH trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia. Hoàn thiện và trình Bộ GD&ĐT Đề án thành lập Viện Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung; Đề án thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức trình độ cao đến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế và ĐHH đến năm 2030... Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động. Đặc biệt, trong năm 2023, ĐHH có 18 nhà giáo của Đại học Huế được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, kết quả, đã tuyển được 11.680 sinh viên đại học hệ chính quy (đạt tỉ lệ hơn 83%); 1.506 học viên cao học; 140 nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ. Công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo được quan tâm đúng mức; công tác khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có nhiều nét khởi sắc; chỉ số công bố khoa học quốc tế uy tín của ĐHH tăng đều qua các năm: năm 2020 đạt 476 bài (WoS, Scopus); năm 2021 đạt 522 bài; năm 2022 đạt 563 bài; năm 2023 có 591 bài; thứ hạng xếp hạng đại học của Đại học Huế tiếp tục được duy trì với xu hướng ngày càng tăng thứ bậc xếp hạng trong nước và quốc tế...

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024

Năm 2024, Đảng ủy Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện việc quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng ủy, Hội đồng Đại học, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể ĐHH và sự đồng thuận trong đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ĐHH và Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII. Trong đó, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019 và Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị; đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức, lao động nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai mạnh mẽ việc giám sát và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát huy vai trò của Tập thể lãnh đạo ĐHH, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH, đảng ủy và tập thể lãnh đạo các trường đại học, đơn vị trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị và kế hoạch đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo tiếp tục thực hiện các đề án lớn của ĐHH sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề án phát triển ĐHH thành ĐHQG; Đề án phát triển Trường ĐHYD theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường ĐHSP trở thành Trường ĐHSP trọng điểm quốc gia; Đề án thành lập Trung tâm CNSHQG khu vực miền Trung; tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc đảm bảo tinh gọn và hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin quản lý thống nhất theo mô hình quản lý điện tử trong toàn ĐHH; xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của ĐHH và các đơn vị...

 

Nhân dịp Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Đại học Huế đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế đối với đồng chí Trần Đăng Hòa, thành viên điều hành Hội đồng Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và đồng chí Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế đối với đồng chí Trần Đăng Hòa và đồng chí Đoàn Đức Lương

 

Năm 2023, Đảng bộ Đại học Huế có 03 đảng bộ cơ sở đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 10 cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2019-2023.

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ và tặng hoa chúc mừng đối với 03 tập thể đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023: Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế, Đảng bộ Trường Đại học Y – Dược và Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ

 

Trước đó, sáng cùng ngày, trong không khí vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024 và nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt Đại học Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)

 

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
×