English | Français   rss
Liên kết
Đại hội Công đoàn Cơ quan Đại học Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 (26-05-2023 16:35)
Góp ý

Ngày 26/5/2023, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế; TS. Nguyễn Công Hào, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đại học Huế cùng 150 đại biểu tham gia Đại hội.

 

TS. Nguyễn Công Hào, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế báo cáo tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể và tranh thủ tối đa sự lãnh, chỉ đạo và ủng hộ trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan, Ban Giám đốc Đại học Huế , Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ quan Đại học Huế đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao:

 

Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã tiếp tục khẳng định vai trò là nơi kết nối, đoàn kết, cùng chung tay, ủng hộ và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Chính trị.

 

Tích cực triển khai thực hiện và ủng hộ chủ trương tái cấu trúc, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã tiếp nhận 03 đơn vị công đoàn cơ sở sáp nhập (Trường Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị).

 

Công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới; tích cực phối hợp với tổ chức chính quyền làm tốt công tác động viên công đoàn viên nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong giai đoạn vừa qua, Công đoàn đã dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ công đoàn viên ổn định cuộc sống, việc làm và thu cho viên chức, người lao động. Công đoàn Cơ quan Đại học Huế cũng đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Phối hợp tốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đóng vai trò là nơi giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền…

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế phát biểu tại Đại hội Công đoàn Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2023-2028

 

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế chúc mừng những thành quả đạt được của Công đoàn Cơ quan Đại học Huế trong nhiệm kỳ 2017-2023. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã đóng vai trò quan trọng trong việc vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa đảm bảo thông suốt các hoạt động của Đại học Huế. Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh trong thời gian tới, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế cần có nhiều hoạt động mang tính thực chất, tập hợp đông đảo công đoàn viên và tạo tính lan tỏa mạnh hơn trong các hoạt động của mình; Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đóng vai trò nòng cốt, cùng với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng “một Đại học Huế”, xem đây là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Đại học Huế, trong đó trọng tâm xây dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế quyết tâm thực hiện mục tiêu: xây dựng các cấp công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng, chính quyền, chuyên môn với viên chức, người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ viên chức đảm bảo chất lượng, lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong Ngành, trong đó tập trung triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” với nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức hoạt động công đoàn”. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng các tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh; cùng với Đảng, chính quyền kiên định mục tiêu phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 “về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Chính trị.

 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 100% Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc tham gia cùng chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 90% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% viên chức, người lao động được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; 100% Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức cho viên chức, người lao động đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Việt Nam, ngành Giáo dục phát động; có kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả thực hiện; 100% viên chức, người lao động đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 95% nữ viên chức, người lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở…

Một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2023-2028:

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế  tặng hoa chúng mừng Đại hội

 

PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tặng hoa chúng mừng Đại hội

 

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Tri ân các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2023 thôi tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

 

Trước đó Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×