English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (16-02-2023 10:01)
Góp ý

 

Ngày 15/02/2023, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đại học Huế; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

 

Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế hiện có 03 Đảng bộ bộ phận, 12 chi bộ trực thuộc với 228 đảng viên. Năm 2022, với nỗ lực, quyết tâm và sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị.

 

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị như: công tác tham mưu về quản lý, điều hành của Đại học Huế đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của Đại học Huế; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, phục vụ đào tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, quản lý sinh viên, hoàn thiện bộ máy, tổ chức, ngành nghề đào tạo giúp các đơn vị nhanh chóng ổn định, phát triển.

 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong tình hình mới: các tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn kịp thời; chế độ sinh hoạt đảng của các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt, trong năm qua, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả 28/28 chi bộ đã tổ chức đại hội thành công, đạt 100%. Ngoài ra, công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường và qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của đơn vị trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, các quy định và chế độ sinh hoạt Đảng trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế và đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đại học Huế trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

 

Năm 2023, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế xác định các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng và thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2023 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHH lần thứ VII và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành. Đặc biệt, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao và tăng cường quan hệ phối hợp giữa các bộ phận quản lý chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; đấu tranh thẳng thắn với các biểu hiện tiêu cực, sai trái, kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và những thành quả của cách mạng; xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nội quy lao động, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi trong đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

 

Trần Đức

 

Liên kết
×