English | Français   rss
Liên kết
Giới thiệu học bổng của Tổ chức United Board (10-01-2007 08:12)
Góp ý
Ngày 9/2/2007, Tổ chức United Board sẽ có cuộc tiếp xúc giữa Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn và lãnh đạo Đại học Khoa học Huế về việc hợp tác và hỗ trợ học bổng. Những ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ với Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế qua emai: cssh@vnn.vn
<body>

 Tổ chức United Board (Hoa Kỳ) hỗ trợ học bổng cho các trường đại học ở Việt Nam, trong đó có Đại học Huế. Học bổng này chỉ ưu tiên cho các ứng viên là cán bộ đang công tác tại các trường đại học.

Các ngành hỗ trợ:

- Nâng cao năng lực

- Nâng cao năng lực lãnh đạo

- Khuyến khích cộng tác và trao đổi ý tưởng

- Cung cấp cơ hội cho các dịch vụ học tập

- Mở rộng thư viện và thông tin kỹ thuật

Trung Tâm KHXH & NV Huế

</body>
Liên kết
×