English | Français   rss
Liên kết
THÔNG TIN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GS, PGS 2017
Góp ý

Thông báo 37/TB-HĐCDGSNN ngày 4/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (kèm theo lịch xét)

Thông báo 827/ĐHH-KHCNMT ngày 5/7/2017 của Đại học Huế về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2017 của HĐCDGSNN (có các biểu mẫu kèm theo).

Lịch họp Hội đồng Chức danh GS, PGS cơ sở Đại học Huế 2017

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT (Quyết định 174/2008/QĐ-TTg và Quyết định 20/2012/QĐ-TTg) ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).

Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT.

Quyết định 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/07/2014 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc thành lập 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành nhiệm kỳ 2014-2019. Danh sách thành viên các Hội đồng kèm theo quyết định 12/QĐ-HĐCDGSNN.

Quyết định 14/QĐ-HĐCDGSNN ngày 9/5/2011 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

 

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

Danh mục các chuyên ngành thuộc 28 ngành, liên ngành trích từ tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng CDGSNN năm 2016.

Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi theo từng ngành/liên ngành trích từ tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng CDGSNN năm 2016.

Liên kết
×