English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (28-11-2017 03:03)
Góp ý

 

Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) đã triển khai thực hiện các thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 một cách nghiêm túc và đúng quy trình. Đại học Huế trân trọng đề nghị thủ trưởng các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế, Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Huế, Bệnh viện Trung Ương Huế, Trường Đại học Phú Yên, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Đồng Nai, Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam thông báo rộng rãi cho cán bộ viên chức biết Danh sách các ứng viên đã được các Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế đề nghị Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 dưới đây:

 

1. Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở (I) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Tự nhiên

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

GS/PGS

Ngành, Chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu đồng ý/
Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.       

 Dương Tuấn Quang

GS

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

2.       

 Hoàng Văn Đức

PGS

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

3.       

 Hoàng Thái Long

PGS

Hóa học, Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học,  Đại học Huế

13/13/13

4.       

 Nguyễn Thị Ái Nhung

PGS

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

13/13/13

5.       

 Nguyễn Hải Phong

PGS

Hóa học, Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

12/13/13

6.       

 Nguyễn Đăng Bình

PGS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

13/13/13

7.       

 Nguyễn Công Hào

PGS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Ban Thanh tra & Pháp chế - Đại học Huế

13/13/13

8.       

 Lê Anh Phương

PGS

Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

10/13/13

9.       

 Trần Anh Tuấn

PGS

Khoa học trái đất, Khoa học môi trường

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

13/13/13

10.   

 Nguyễn Quang Tuấn

PGS

Khoa học trái đất, Địa lý tự nhiên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

12/13/13

11.   

 Bùi Đình Hợi

PGS

Vật lý, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

12.   

 Lê Đức Thoang

PGS

Toán học, Đại số và lý thuyết số

Trường Đại học Phú Yên

11/13/13

13.   

 Nguyễn Duy Anh Tuấn

PGS

Vật lý, Vật lý chất rắn

Trường Đại học Đồng Nai

11/13/13

14.   

 Hồ Sỹ Thắng

PGS

Hóa học, Công nghệ thực phẩm

Trường ĐH Đồng Tháp

11/13/13

15.   

 Trần Quốc Trị

PGS

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường ĐH Đồng Tháp

11/13/13

 

2. Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở (II) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

GS/PGS

Ngành, Chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu đồng ý/
Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.       

 Lê Thị Kim Liên

PGS

Kinh tế, Kinh tế học

Khoa Du lịch - Đại học Huế

13/13/13

2.       

 Trương Tấn Quân

PGS

Kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

13/13/13

3.       

 Trần Kiêm Minh

PGS

Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học toán học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

4.       

 Thái Phan Vàng Anh

PGS

Văn học, Lý luận văn học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

5.       

 Trần Thị Sâm

PGS

Văn học, Lý luận văn học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

6.       

 Hoàng Chí Hiếu

PGS

Lịch sử, Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

7.       

 Lê Thành Nam

PGS

Lịch sử, Lịch sử thế giới cận đại

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

8.       

 Nguyễn Tất Thắng

PGS

Lịch sử, Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

9.       

 Bùi Thị Thảo

PGS

Lịch sử, Lịch sử thế giới

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

13/13/13

10.   

 Liêu Linh Chuyên

PGS

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

13/13/13

11.   

 Chu Đình Lộc

PGS

Sử học, Lịch sử Việt Nam

Trường ĐH Khánh Hòa

13/13/13

12.   

 Hoàng Sỹ Nguyên

PGS

Văn học, Văn học Việt Nam

Trường ĐH Nội vụ - Phân hiệu Quảng Nam

13/13/13

13.   

 Huỳnh Trọng Dương

PGS

Vật lý, Lý luận và PPGD Vật lý

Trường Đại học Quảng Nam

13/13/13

 

3. Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở (III) Đại học Huế: Hội đồng Nông Lâm – Sinh – Y Dược

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

GS/PGS

Ngành, Chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu đồng ý/
Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.       

 Trần Đăng Hòa

GS

Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

13/15/15

2.       

 Lã Văn Kính

GS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

13/15/15

3.       

 Phạm Như Hiệp

GS

Y học, Ngoại tiêu hóa

Bệnh viên TW Huế

15/15/15

4.       

 Lê Như Cương

PGS

Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

5.       

 Trần Thanh Đức

PGS

Nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

14/15/15

6.       

 Nguyễn Hoàng Khánh Linh

PGS

Nông nghiệp, Quản lý đất đai

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

7.       

 Phan Thị Phương Nhi

PGS

Nông nghiệp, Nông học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

8.       

 Trần Nam Thắng

PGS

Nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

14/15/15

9.       

 Nguyễn Đình Thi

PGS

Nông nghiệp, Nông học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

14/15/15

10.   

 Nguyễn Văn Toản

PGS

Nông nghiệp, Bảo quản, chế biến nông lâm sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

11.   

 Nguyễn Hiền Trang

PGS

Nông nghiệp, Bảo quản, chế biến nông lâm sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

12.   

 Nguyễn Viết Tuân

PGS

Nông nghiệp, Nông học

Trường Đại học Nông Lâm,

Đại học Huế

14/15/15

13.   

 Lê Quang Vĩnh

PGS

Nông nghiệp, Nông học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

14.   

 Lê Văn Dân

PGS

Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

15.   

 Nguyễn Xuân Hòa

PGS

Thú ý, Thú y

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

16.   

 Ngô Hữu Toàn

PGS

Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

14/15/15

17.   

 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

PGS

Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15/15/15

18.   

 Tôn Nữ Phương Anh

PGS

Y học, Ký sinh trùng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

15/15/15

19.   

 Lê Văn Ngọc Cường

PGS

Y học, Chẩn đoán hình ảnh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

14/15/15

20.   

 Lê Lam Hương

PGS

Y học, Sản phụ khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

15/15/15

21.   

 Nguyễn Hoàng Lan

PGS

Y học, Y tế công cộng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

13/15/15

22.   

 Nguyễn Văn Mão

PGS

Y học, Giải phẫu bệnh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

15/15/15

23.   

 Nguyễn Văn Minh

PGS

Y học, Gây mê hồi sức

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

15/15/15

24.   

 Phùng Phướng

PGS

Y học, Ung bướu

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

15/15/15

25.   

 Nguyễn Minh Tâm

PGS

Y học, Y tế công cộng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

15/15/15

26.   

 Lê Thanh Thái

PGS

Y học, Tai mũi họng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

15/15/15

27.   

 Nguyễn Đình Toàn

PGS

Y học, Nội khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

14/15/15

 

Mọi ý kiến liên quan đến ứng viên vui lòng phản hồi trước 15 giờ 30 ngày 04/12/2017 (thứ 2)

Địa chỉ liên hệ:

Ban Khoa học, Công nghệ và Môi  trường - Đại học Huế

Số 03 Lê Lợi - Tp. Huế

Điện thoại: 0234.3834997 hoặc 0234.3845799

E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn  

 

Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно