English | Français   rss
Liên kết
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (19-04-2019 10:46)
Góp ý

Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (file PDF đính kèm).

 

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại cơ sở giáo dục đại học: ngày 03/5/2019.

 

Lịch tất cả các hoạt động năm 2019 như sau:

TT Nội dung công việc Thời gian
1 Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 10/4
2 Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại cơ sở giáo dục 03/5
3 Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN 20/5
4 Văn phòng HĐGSNN tập hợp danh sách các HĐGS cơ sở và thông báo trên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN 25/5
5 Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 01/6 - 08/6
6 Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại HĐGDS cơ sở(*) và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN 05/7
7 Các HĐGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 10/7 - 10/8
8 Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định) 25/8
9 Hạn cuối cùng Văn phòng HĐGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành 30/8
10 Các HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 05/9 - 30/9
11 Hạn cuối cùng các HDGS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định) 15/10
12 HĐGSNN họp xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 20 - 15/10

(*) Trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học không thành lập HĐGS cơ sở, ứng viên của cơ sở giáo dục đại học đó nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở khác có ngành ứng viên đăng ký.

 

Chú ý: Đại học Huế đã có Công văn số 449/ĐHH-KHCNMT ngày 22/4/2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 gửi các đơn vị. Mẫu ghi tên ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 ở file kèm.

----------------------

-File đính kèm: Công văn 73/HĐGSNN

-File đính kèm: Mẫu ghi tên ứng viên.

-Thông tin liên quan đến chức danh GS, PGS xin xem trên website HĐGSNN: http://hdgsnn.gov.vn 

Liên kết
×