English | Français   rss
Liên kết
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các Hội đồng GS ngành, liên ngành và cơ sở (11-04-2019 07:56)
Góp ý

Sau một thời gian lấy ý kiến dự thảo, ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/5/2019, thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014.

Toàn văn Thông tư có thể tài về từ đây.

 

Liên kết
×