English | Français   rss
Liên kết
Quy định mới về công nhận đủ tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (15-09-2018 11:31)
Góp ý

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 và thay thế cho các quyết định liên quan trước đó.

Quy định lần này có nhiều thay đổi so với các quy định trước, nhất là về tiêu chuẩn về công bố kết quả nghiên cứu khoa học, về thay thế chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng bài báo khoa học, về đào tạo sau đại học cho ngành đặc thù như khoa học sức khỏe,... Đặc biệt, yêu cầu về công bố kết quả nghiên cứu khoa học đối với ứng viên giáo sư, phó giáo sư được quy định có lộ trình thời gian, khác nhau trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Toàn văn quy định có thể tải về tại đây.

Liên kết
×