English | Français   rss
Liên kết
Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI) (18-04-2018 16:18)
Góp ý

 

Để có cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam, hướng đến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI), ngày 18/4/2018, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Đại học Huế về việc thực hiện Nghị quyết 29. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế.

 

Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI)

 

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) ban hành. Trong những năm qua toàn thể cán bộ viên chức, lao động và sinh viên Đại học Huế thống nhất cao trong việc thực hiện các nội dung và tinh thần của Nghị quyết 29 và cơ bản đã thực hiện được mục tiêu chung. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng sự phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Công bố các chuẩn đầu ra, xây dựng khung chương trình, chương trình, nội dung đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành theo quy định mới, tiến tới sử dụng theo chuẩn quốc tế. Chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng; phát triển năng lực, kỹ năng thực hành và phẩm chất người học hài hòa đức, trí, thể, mỹ. Tập trung đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, xem đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Đại học Huế. Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập bằng việc phát triển hợp lý các hình thức đào tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo, đào tạo tiên tiến, chất lượng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ được đầu tư, phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo: Đại học Huế hiện có 15 giáo sư, 252 phó giáo sư, 649 tiến sĩ, đây là nguồn nhân lực quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế. Thực hiện tăng cường các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo…

 

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã thảo luận, chia sẻ các nội dung về thực hiện Nghị quyết tại Đại học Huế: những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết của từng trường đại học thành viên và nhiệm vụ chung của toàn Đại học Huế; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Đảng.

 

Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Huế và các trường đại học thành viên, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với các nhóm cán bộ quản lý, giảng viên Đại học Huế để xác lập những căn cứ khoa học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29.

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×