English | Français   rss
Liên kết
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký “Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)” của Chính phủ Indonesia. (16-04-2020 12:24)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB)” của Chính phủ Indonesia.

 

          Bậc học: Đại học/ Cao học

          Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25 tháng 5 năm 2020  

          Hình thức nộp:

          Trực tuyến qua website: https://knbscholarship.kemdikbud.go.id

Thông tin chi tiết ở tài liệu đính kèm.

Liên kết
×