English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Tiến sĩ tại Trường Sau đại học IME (07-06-2011 07:44)
Góp ý
Trường Sau đại học IME (Information Management and Market Engineering), Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) cấp học bổng Tiến sĩ cho những ứng viên quan tâm đến lĩnh vực các dịch vụ và thị trường số (electronic markets and services)

Mọi thông tin chi tiết, mẫu hồ sơ xem tại: http://www.ime.uni-karlsruhe.de/.
Hồ sơ điện tử gởi về địa chỉ: applications@ime.uni-karlsruhe.de trước ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Thời gian phỏng vấn: ngày 11 tháng bảy 2011.

Liên kết
×