English | Français   rss
Liên kết
Hợp nhất Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Hợp tác Quốc tế thành Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế (04-06-2019 20:51)
Góp ý

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 03/6/2019 của Hội đồng Đại học Huế, ngày 04/6/2019, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHH về việc hợp nhất Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và Ban Hợp tác Quốc tế thành Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế (viết tắt: Ban KHCN-QHQT).

 

Theo quyết định đã nêu, Ban KHCN-QHQT có chức năng "Tham mưu, giúp việc Giám đốc Đại học Huế xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án và nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế. Đồng thời, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế trong Đại học Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan".

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, từ ngày 04/6/2019 các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế khi liên hệ công tác về các lĩnh vực nêu trên, sẽ liên hệ về: 

 

Ban KHCN-QHQT Đại học Huế

Số 04 Lê Lợi, thành phố Huế

Email: bkhcn@hueuni.edu.vn (lĩnh vực KHCN), ofic@hueuni.edu.vn (lĩnh vực HTQT)

 

Ban KHCN-QHQT

Liên kết
×