English | Français   rss
Liên kết
Nguồn truy cập miễn phí các công bố khoa học mới nhất về COVID-19 (23-03-2020 16:39)
Góp ý

Trong bối cảnh COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, nhằm tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, điều trị và phòng chống dịch, nhiều nhà xuất bản và CSDLKH trên thế giới đã cho phép truy cập miễn phí các công bố khoa học mới về COVID-19 và virus SARS-Cov-2. Xin giới thiệu danh sách một số CSDL dưới đây đến các nhà khoa học có quan tâm:

Liên kết
×