English | Français   rss
Liên kết
Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (20-05-2020 08:32)
Góp ý

Ngày 14/5/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Thông tư này được ra đời sau khi có Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 29/6/2020, thay thế cho Thông tư tương ứng số 08/2014/TT-BGDĐT.

 

Quy chế ban hành kèm theo Thông tư gồm 8 chương, 27 điều, quy định về tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, bao gồm tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh tra, kiểm tra.

 

Trên cơ sở quy định của quy chế này, Đại học Huế sẽ xây dựng và ban hành các quy định có liên quan.

 

Toàn văn Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT và quy chế kèm theo có thể tài về từ đây.

Liên kết
×