English | Français   rss
Liên kết
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo“Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (07-03-2019 08:39)
Góp ý

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018– 2019,nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế tổ chức Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, kế hoạch hành động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW vàNghị quyết Đại hội V Công đoàn Đại học Huế.

2. Cụ thể hóa nội dung “Vai trò Công đoàn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” cho phù hợp đặc thù, chuyên môn của các trường đại học thành viên, đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Huế.Qua đó đội ngũgiảng viên, cán bộ quản lý, người lao động có ý thức và giải pháp nhằm thường xuyên tìm tòi, cải tiến nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trước yêu cầu đổi mới.

3. Hội thảo được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng tham gia, đáp ứng yêu cầu công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàntrong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

II. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

 1. Chủ đề 1:Chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 2. Chủ đề 2:Vai trò của giảng viên trong việc chuyển đổi phương thức giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học.
 3. Chủ đề 3:Chương trình giáo dục phù hợp cho các nhu cầu và khả năng học tập khác nhau của người học.
 4. Chủ đề 4:Vai trò của học tập suốt đời.
 5. Chủ đề 5:Vai trò của công nghệ (E learning, điện toán đám mây, IOT) trong giảng dạy, theo dõi quá trình học tập của sinh viên.
 6. Chủ đề 6:Vai trò của ngoại ngữ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 7. Chủ đề 7: Vai trò của các Công đoàn cơ sở trong việc “đón đầu” cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Dự kiến buổi sáng, ngày 24/5/2019 (thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 3 - Lê Lợi, TP Huế.

3. Thành phần tham dự:

- Đại biểu (có giấy mời riêng);

- Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Huế;

- Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

IV.PHÂN CÔNG VÀ THỜI HẠN GỬI THAM LUẬN

 1. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, TrườngĐại học Nông Lâm, Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ: mỗi đơn vị viết 03 bài tham luận.
 2. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật, Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa Du lịch: mỗi đơn vị viết 02 bài tham luận.
 3. Các Công đoàn cơ sở còn lại: mỗi đơn vị viết 01 bài tham luận.
 4. Các bài tham luận được viết theo định dạng của Ban Tổ chức Hội thảo (có mẫu kèm theo). Thời hạn các Công đoàn cơ sở gửi bài tham luận về Công đoàn Đại học Huế theo địa chỉ email nchao@hueuni.edu.vn trước ngày 22/04/2019.

Các thông tin chi tiết về Hội thảo sẽ có trong các thông báo tiếp theo của Ban tổ chức.

Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở quan tâm, triển khai nghiêm túc nội dung thông báo này./.

 

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

 

Liên kết
×