English | Français   rss
Liên kết
Tổng kết phong trào thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2019 (10-12-2019 11:06)
Góp ý

 

Ngày 10/12/2019, tại Đại học Huế, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 Khối Văn hóa - Xã hội

 

Trước đó, vào tháng 02/2019, thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua giữa 9 đơn vị trong Khối. Có 06 tiêu chí thi đua được các đơn vị trong Khối thống nhất giao ước thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chấp hành tốt chủ trương, chính sách và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường công tác an ninh – quốc phòng, tiết kiệm, chống lãng phí và tệ nạn xã hội; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

 

Năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà. Các kết quả cụ thể: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng tốt công nghệ thông tin gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông; Tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ và tham mưu ban hành các văn bản hành chính nhà nước mà đơn vị phụ trách; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động của đơn vị; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất và theo chuyên đề, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục…

 

Năm 2020, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội Tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát nhiệm vụ của Tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; vai trò của các đoàn thể, hội trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục phát huy quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các hoạt động cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai nghiêm túc Luật Thi đua Khen thưởng, các Nghị định, Thông tư, Quy chế thi đua khen thưởng. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến…

 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã bỏ phiếu thống nhất đề cử 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của Tỉnh là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế; Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế được bỏ phiếu thống nhất đề cử tặng Bằng khen của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trần Đức

 

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×