English | Français   rss
Liên kết
AN INVESTIGATION INTO EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERSPECTIVES ON FACTORS INFLUENCING ORAL FLUENCY IN THE CONTEXT OF THE UNIVERSITY IN VIETNAM
Góp ý

The results of this study demonstrate teachers' and students' perspectives on oral fluency and factors influencing the speaking fluency outcomes in the circumstances of universities in Vietnam by means of oral fluency teaching and learning, and the implications of the findings may be used to facilitate Vietnamese EFL learners' oral fluency. It is based on teacher’s and students’ perspectives, socio educational model theory, and previous research findings

Ph.D Candidate: Võ Nguyên Dạ Thảo

Thesis title: AN INVESTIGATION INTO EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERSPECTIVES ON FACTORS INFLUENCING ORAL FLUENCY IN THE CONTEXT OF THE UNIVERSITY IN VIETNAM

Major: Theory and Methodology of English Language Teaching

Code: 9 14 01 11

Academic year: 2016 Supervisors:

Assoc. Prof. Dr. Trần Văn Phước Dr. Trần Quang Hải

Institution: University of Foreign Languages, Hue University

New Contributions

The present doctoral dissertation has three major contributions.

- First, the results of this study demonstrate teachers' and students' perspectives on oral fluency and factors influencing the speaking fluency outcomes in the circumstances of universities in Vietnam by means of oral fluency teaching and learning, and the implications of the findings may be used to facilitate Vietnamese EFL learners' oral fluency. It is based on teacher’s and students’ perspectives, socio educational model theory, and previous research findings.

- Second, the successful use of a mixed method sequential explanatory design to comprehend teachers' and students’ perspectives and feedback as well as the relationship between teachers and students constitutes its contribution.

- Finally, the research results of the thesis have helped to better understand the application and change of teaching and learning methods of teachers and students, as well as the building of a basic feed learning curriculum. Research results imply that for effective application, it is necessary to carefully understand the socio-cultural context of learners, teachers and training units. Teachers must be involved in the language policy development process. The learner's voice needs to be heard and acted upon. Teachers also need to be equipped with the necessary techniques, skills and knowledge for the application process.

----------------------------------------------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: AN INVESTIGATION INTO EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERSPECTIVES ON FACTORS INFLUENCING ORAL FLUENCY IN THE CONTEXT OF THE UNIVERSITY IN VIETNAM

Mã số: 9140111

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy- Học bộ môn tiếng Anh

Họ và tên NCS: Võ Nguyên Dạ Thảo          Khóa đào tạo: 2016 Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn:

PGS.TS. TRẦN VĂN PHƯỚC TS.TRẦN QUANG HẢI

Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế

 

Nội dung: Luận án này có ba đóng góp chính.

Thứ nhất, nghiên cứu tìm hiểu giáo viên và sinh viên dạy và học Tiếng Anh chuyên ngữ nhận thức và hiểu về tầm quan trọng của khả năng nói Tiếng Anh lưu loát ở bậc đại học như thế nào. Luận án dựa trên lý thuyết và khái niệm về nhận thức của giáo viên, thuyết mô hình giáo dục và kết quả các nghiên cứu liên quan để xác định những yếu tố ảnh hưởng đến nói Tiếng Anh lưu loát như thế nào trong quá trình dạy và học Tiếng Anh chuyên ngữ.

Thứ hai, đóng góp về mặt phương pháp luận của luận án là việc sử dụng thành công mô hình nghiên cứu khám phá sử dụng phương pháp kết hợp theo chuỗi để tìm hiểu nhận thức và phản hồi của giáo viên cũng như mối liên hệ giữa hai yếu tố này.

Cuối cùng, kết quả nghiên cứu của luận án đã giúp hiểu rõ hơn việc áp dụng và thay đổi cách dạy và học của giáo viên và sinh viên, cũng như việc xây dựng chương trình học TACN góc độ cơ sở. Kết quả nghiên ứu hàm ý rằng để áp dụng có hiệu quả, cần phải tìm hiểu kỹ bối cảnh văn hóa xã hội của người học, giáo viên và đơn vị đào tạo. Giáo viên phải được tham gia vào quá trình soạn chính sách ngôn ngữ. Tiếng nói của người học cần được lắng nghe và thực hiện. Giáo viên cũng cần được trang bị kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức cần thiết cho quá trình áp dụng.

Liên kết
×