English | Français   rss
Liên kết
Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An
Góp ý

Đánh giá các mức độ thích hợp về các nhân tố sinh thái cho 6 loài thực vật ngập mặn: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù và Sú ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An

Họ và tên NCS:  VŨ VĂN LƯƠNG

Tên đề tài: Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã số:  9850101

Giáo viên hướng dẫn:     PGS.TS. Lê Văn Thăng - TS. Đường Văn Hiếu

Cơ sở đào tạo:   Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án: Từ năm 2015 đến năm 2021

Những đóng góp mới của luận án:

  • Đánh giá được các mức độ thích hợp về các nhân tố sinh thái cho 6 loài thực vật ngập mặn: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù và Sú ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An.
  • Đề xuất được định hướng không gian phát triển rừng ngập mặn trên cơ sở kết quả đánh giá các mức độ thích hợp về các nhân tố sinh thái cho các loài thực vật ngập mặn nói trên, ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An.

------------------------------------------------

Name of PhD student: Vu Van Luong

Title: “Establishing a scientific basis for planning the development of mangroves in the coastal area of Nghe An province”

Field of study:    Recources and enviroment management Code: 9850101

Supervisors:       1. Assoc.Prof, Dr. Le Van Thang - 2. Dr. Duong Van Hieu

Training institue               : University of Science, Hue University, Hue university

Period: From 2015 to 2021

The new contributions:

  • The current status of mangroves and the characteristics of mangroves in the

coastal area of Nghe An province have been fully investigated and statistics for the first time.

The appropriate levels of ecological factors were assessed for 6 species of mangrove plants: Avicennia marina, Phizophora apiculate, Kandelia candel, Sonneratia caseolaris, Bruguiera gymnorhiza, Aegiceras corniculatum. in the coastal area of Nghe An province for the first time.

  • The spatial orientation of mangroves development is proposed based on the results of the assessment of the appropriate levels of ecological factors for the mentioned mangrove plant species in the coastal area of Nghe An province for the first time.

 

Liên kết
×